Kullanım Koşulları

ÜYELÝK SÖZLEÞMESÝ ve KULLANIM KOÞULLARI

1. Taraflar

a) http://www.konferanskoltuklariimalati.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İKİTELLİ OSB ZİYAGÖKALP MAH İSTEKS SANAYİ B,6 BLOK NO 21 BAŞAKŞEHİR İST istanbul VD İKİTELLİ VNO 5680213453 adresinde mukim Sanaat Ofis Mobilyaları San Tic Ltd Şti (Bundan böyle "Konferans Koltuğu" olarak anýlacaktýr).
b) http://www.konferanskoltuklariimalati.com internet sitesine üye olan internet kullanýcýsý ("Üye")

2. Sözleþmenin Konusu

Ýþbu Sözleþme'nin konusu Konferans Koltuğu'nýn sahip olduðu internet sitesi http://www.konferanskoltuklariimalati.com 'dan üyenin faydalanma þartlarýnýn belirlenmesidir.

3. Taraflarýn Hak ve Yükümlülükleri


3.1. Üye, http://www.konferanskoltuklariimalati.com internet sitesine üye olurken verdiði kiþisel ve diðer sair bilgilerin kanunlar önünde doðru olduðunu, Konferans Koltuğu'nýn bu bilgilerin gerçeðe aykýrýlýðý nedeniyle uðrayacaðý tüm zararlarý aynen ve derhal tazmin edeceðini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, Konferans Koltuğu tarafýndan kendisine verilmiþ olan þifreyi baþka kiþi ya da kuruluþlara veremez, üyenin sözkonusu þifreyi kullanma hakký bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doðabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kiþiler veya yetkili merciler tarafýndan Konferans Koltuğu'ya karþý ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karþý, Konferans Koltuğu'nýn sözkonusu izinsiz kullanýmdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakký saklýdýr.
3.3. Üye http://www.konferanskoltuklariimalati.com internet sitesini kullanýrken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunlarý ihlal etmemeyi baþtan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doðacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasýran üyeyi baðlayacaktýr.
3.4. Üye, http://www.konferanskoltuklariimalati.com internet sitesini hiçbir þekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykýrý, baþkalarýný rahatsýz ve taciz edici þekilde, yasalara aykýrý bir amaç için, baþkalarýnýn fikri ve telif haklarýna tecavüz edecek þekilde kullanamaz. Ayrýca, üye baþkalarýnýn hizmetleri kullanmasýný önleyici veya zorlaþtýrýcý faaliyet (spam, virus, truva atý, vb.) ve iþlemlerde bulunamaz.
3.5. http://www.konferanskoltuklariimalati.com internet sitesinde üyeler tarafýndan beyan edilen, yazýlan, kullanýlan fikir ve düþünceler, tamamen üyelerin kendi kiþisel görüþleridir ve görüþ sahibini baðlar. Bu görüþ ve düþüncelerin Konferans Koltuğu'yla hiçbir ilgi ve baðlantýsý yoktur. Konferans Koltuğu'nýn üyenin beyan edeceði fikir ve görüþler nedeniyle üçüncü kiþilerin uðrayabileceði zararlardan ve üçüncü kiþilerin beyan edeceði fikir ve görüþler nedeniyle üyenin uðrayabileceði zararlardan dolayý herhangi bir sorumluluðu bulunmamaktadýr.
3.6. Konferans Koltuğu, üye verilerinin yetkisiz kiþilerce okunmasýndan ve üye yazýlým ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayý sorumlu olmayacaktýr. Üye, http://www.konferanskoltuklariimalati.com internet sitesinin kullanýlmasýndan dolayý uðrayabileceði herhangi bir zarar yüzünden Konferans Koltuğu'dan tazminat talep etmemeyi peþinen kabul etmiþtir.
3.7. Üye, diðer internet kullanýcýlarýnýn yazýlýmlarýna ve verilerine izinsiz olarak ulaþmamayý veya bunlarý kullanmamayý kabul etmiþtir. Aksi takdirde, bundan doðacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. Ýþbu üyelik sözleþmesi içerisinde sayýlan maddelerden bir ya da birkaçýný ihlal eden üye iþbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak þahsen sorumlu olup, Konferans Koltuğu'yý bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarýndan ari tutacaktýr. Ayrýca; iþbu ihlal nedeniyle, olayýn hukuk alanýna intikal ettirilmesi halinde, Konferans Koltuğu'nýn üyeye karþý üyelik sözleþmesine uyulmamasýndan dolayý tazminat talebinde bulunma hakký saklýdýr.
3.9. Konferans Koltuğu'nýn her zaman tek taraflý olarak gerektiðinde üyenin üyeliðini silme, müþteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakký vardýr. Üye iþbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Konferans Koltuğu'nýn hiçbir sorumluluðu yoktur.
3.10. http://www.konferanskoltuklariimalati.com internet sitesi yazýlým ve tasarýmý Konferans Koltuğu mülkiyetinde olup, bunlara iliþkin telif hakký ve/veya diðer fikri mülkiyet haklarý ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafýndan izinsiz kullanýlamaz, iktisap edilemez ve deðiþtirilemez. Bu web sitesinde adý geçen baþkaca þirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarýdýr ve ayrýca fikri mülkiyet haklarý kapsamýnda korunmaktadýr.
3.11. Konferans Koltuğu tarafýndan http://www.konferanskoltuklariimalati.com internet sitesinin iyileþtirilmesi, geliþtirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye eriþmek için kullanýlan Ýnternet servis saðlayýcýsýnýn adý ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye eriþilen tarih ve saat, sitede bulunulan sýrada eriþilen sayfalar ve siteye doðrudan baðlanýlmasýný saðlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakým bilgiler toplanabilir.
3.12. Konferans Koltuğu kullanýcýlarýna daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileþtirmek, sitenin kullanýmýný kolaylaþtýrmak için kullanýmýný kullanýcýlarýnýn özel tercihlerine ve ilgi alanlarýna yönelik çalýþmalarda üyelerin kiþisel bilgilerini kullanabilir. Konferans Koltuğu, üyenin http://www.konferanskoltuklariimalati.com internet sitesi üzerinde yaptýðý hareketlerin kaydýný bulundurma hakkýný saklý tutar.
3.13. Konferans Koltuğu'ya üye olan kiþi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüðe alýnacak uygulamalar kapsamýnda Konferans Koltuğu tarafýndan kendisine ürün ve hizmet tanýtýmlarý, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diðer müþteri memnuniyeti uygulamalarý sunulmasýna izin verdiðini beyan ve kabul eder. Üye, Konferans Koltuğu'ya üye olurken ve/veya baþka yollarla geçmiþte vermiþ olduðu ve/veya gelecekte vereceði kiþisel ve alýþveriþ bilgilerinin ve alýþveriþ ve/veya tüketici davranýþ bilgilerinin yukarýdaki amaçlarla toplanmasýna, iþtiraki olan tüm þirketler ile paylaþýlmasýna, Konferans Koltuğu ve iþtiraki olan tüm þirketler tarafýndan kullanýlmasýna ve arþivlenmesine izin verdiðini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediði sürece üyeliði sona erdiðinde de verilerin toplanmasýna, iþtiraki olan tüm þirketler ile paylaþýlmasýna, Konferans Koltuğu ve iþtiraki olan tüm þirketler tarafýndan kullanýlmasýna ve arþivlenmesine izin verdiðini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediði sürece Konferans Koltuğu ve iþtiraki olan tüm þirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletiþim kanallarý kullanarak irtibata geçmesine izin verdiðini beyan ve kabul eder. Üye yukarýda bahsi geçen bilgilerin toplanmasý, paylaþýlmasý, kullanýlmasý, arþivlenmesi ve kendisine eriþilmesi nedeniyle doðrudan ve/veya dolaylý maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasýl herhangi bir zarara uðradýðý konusunda talepte bulunmayacaðýný ve Konferans Koltuğu ve iþtiraki olan þirketleri sorumlu tutmayacaðýný beyan ve kabul eder. Üye veri paylaþým tercihlerini deðiþtirmek isterse, bu talebini Konferans Koltuğu'nýn müþteri hizmetleri çaðrý merkezlerine iletebilir.
3.14. Konferans Koltuğu, üyenin kiþisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiðinde veya
a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Konferans Koltuğu'ya teblið edilen yasal iþlemlere uymak;
b) Konferans Koltuğu ve Konferans Koltuğu web sitesi ailesinin haklarýný ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduðuna iyi niyetle kanaat getirdiði hallerde açýklayabilir.
3.15. Konferans Koltuğu web sitesinin virus ve benzeri amaçlý yazýlýmlardan arýndýrýlmýþ olmasý için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alýnmýþtýr. Bunun yanýnda nihai güvenliðin saðlanmasý için kullanýcýnýn, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayý saðlamasý gerekmektedir. Bu baðlamda üye Konferans Koltuğu web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazýlým ve iþletim sistemlerinde oluþabilecek tüm hata ve bunlarýn doðrudan yada dolaylý sonuçlarýndan kendisinin sorumlu olduðunu kabul etmiþ sayýlýr.
3.16. Konferans Koltuğu, sitenin içeriðini dilediði zaman deðiþtirme, kullanýcýlara saðlanan herhangi bir hizmeti deðiþtirme yada sona erdirme veya Konferans Koltuğu web sitesi'nde kayýtlý kullanýcý bilgi ve verilerini silme hakkýný saklý tutar.
3.17. Konferans Koltuğu, üyelik sözleþmesinin koþullarýný hiçbir þekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksýzýn her zaman deðiþtirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Deðiþtirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldýrýlan her hüküm , yayýn tarihinde tüm üyeler bakýmýndan hüküm ifade edecektir.
3.18. Taraflar, Konferans Koltuğu'ya ait tüm bilgisayar kayýtlarýnýn tek ve gerçek münhasýr delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun þekilde esas alýnacaðýný ve söz konusu kayýtlarýn bir delil sözleþmesi teþkil ettiði hususunu kabul ve beyan eder.
3.19. Konferans Koltuğu, iþ bu üyelik sözleþmesi uyarýnca, üyelerinin kendisinde kayýtlý elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarýna bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye iþbu üyelik sözleþmesini onaylamasýyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiþ sayýlacaktýr.

4. Sözleþmenin Feshi

Ýþbu sözleþme üyenin üyeliðini iptal etmesi veya Konferans Koltuğu tarafýndan üyeliðinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktýr. Konferans Koltuğu üyenin üyelik sözleþmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliðini iptal ederek sözleþmeyi tek taraflý olarak feshedebilecektir.

5. Ýhtilaflerin Halli

Ýþbu sözleþmeye iliþkin ihtilaflerde Ýstanbul Mahkemeleri ve Ýcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydý yapmasý üyenin üyelik sözleþmesinde yer alan tüm maddeleri okuduðu ve üyelik sözleþmesinde yer alan maddeleri kabul ettiði anlamýna gelir. Ýþbu Sözleþme üyenin üye olmasý anýnda akdedilmiþ ve karþýlýklý olarak yürürlülüðe girmiþtir.